lid VZGPF, zie ook www.vzgpf.nl

VZGPF is een samenwerkingsverband van vrijgevestigde, zelfstandig werkende psychiaters in de regio Friesland. Doelstelling van het verband is, door intensief onderling overleg, te komen tot kwaliteitsbewaking en bevordering, onderlinge waarneming en het op elkaar afstellen en uniformeren van 'spelregels'.

Zelfstandig gevestigd. Voor en nadelen.

Een zelfstandig gevestigde psychiater oefent zelfstandig zijn praktijk uit. Hij of zij is niet verbonden met een instelling als een GGZ of ziekenhuis.
Behandeling binnen een vrijgevestigde praktijk kent daarom enkele voor? en nadelen.
Voordelen zijn de meestal korte wachttijden, een zekere vrijheid van artsenkeuze, het aanbod van hoogwaardige (medisch) specialistische zorg met een veelal lage drempel. De psychiater doet intake en behandeling waardoor u niet van behandelaar hoeft te wisselen. Deze kan zowel de verschillende vormen van gesprekstherapie als de medicamenteuze behandeling bieden.
Andere voordelen zijn de goede toegankelijkheid, de korte lijn met de huisarts, het brede variabele en snel inzetbare aanbod van een hoogwaardige zorg als medisch specialist. De zelfstandig gevestigd psychiater kan door zijn brede bekwaamheid snel tot een oordeel komen over welke zorg bij uw hulpvraag het beste past.
Een nadeel is dat vanuit een vrijgevestigde praktijk niet 24 uur per dag zorg en bereikbaarheid wordt geboden. Voor mensen die meer of andere zorg behoeven dan de ZGP kan bieden, is verwijzing aangewezen naar de GGZ of de psychiatrische polikliniek van een algemeen ziekenhuis. Te denken valt aan mensen die in een ernstige crisis verkeren, mensen met voornamelijk verslavingsproblematiek, verwardheid of moeilijk beheersbare agressie. Indien dit het geval blijkt te zijn, dan kunnen wij hierin adviseren of bemiddelen.
 

De procedure van aanmelding

Achtereenvolgens worden hier beschreven: de aanmelding, de intake, de indicatie, de behandeling zelf, wachttijden, afmelden en bereikbaarheid.
 

De aanmelding

Meestal wordt u door uw huisarts of een psycholoog verwezen. U meldt zich zelf telefonisch aan bij de psychiater. Deze maakt met u een afspraak. Soms is er een korte wachttijd.

De intake

In één of enkele gesprekken zal de psychiater proberen een beeld te vormen van de mogelijke oorzaken en achtergronden van uw klachten. Aan het einde van deze onderzoeksfase zal hij zijn indruk en eventuele conclusies met u bespreken.
Dit onderzoek omvat een aantal vragen over uw huidige situatie, maar ook over uw verleden. Een combinatie van factoren is vaak verantwoordelijk voor het ontstaan van uw problemen.
 

De indicatie

Na dit gesprek of gesprekken zal de psychiater u een behandeladvies geven of terugverwijzen naar uw verwijzer, al of niet met een advies. Dit heet een indicatie.
De behandeling kunt u ook door een andere behandelaar laten uitvoeren. Bijvoorbeeld een andere ZGP of bij een polikliniek. Uw psychiater kan u over deze mogelijkheden informeren.
 

De behandeling zelf

Vooraf wordt met u gesproken over:

Uw huisarts ontvangt hierover bericht (tenzij u dit niet wenst).
Het behandelvoorstel dat uw psychiater gedaan heeft, kan binnen de beroepsgroep achteraf beoordeeld worden zonder dat uw naam daarbij wordt genoemd. Hierdoor wordt de kwaliteit van de gedane behandelvoorstellen bewaakt. Langdurige behandelingen worden gedurende de behandeling ook op hun kwaliteit door de psychiatergroep getoetst.
Het stoppen van uw behandeling zal in onderling overleg tussen u en uw psychiater plaats vinden.
 

Wachttijden, afmelden en bereikbaarheid

Uw eigen psychiater zal zijn of haar eigen huisregels met u doornemen, zoals wachttijden, afmelden en bereikbaarheid.

Betaling

De behandeling wordt grotendeels betaald door uw ziektenkostenverzekeraar. Dit hangt mede af of uw behandelaar een contract heeft met uw ziektenkostenverzekeraar. Is dit niet het geval dan krijgt u tussen 60-80 % vergoed. Is dit wel het geval dan krijgt u alles1 vergoed. Overlegt u voorafgaande de behandeling hoe de vergoedingen voor u uitpakken.

Onvrede

Mocht u niet tevreden zijn over uw behandeling of over de bejegening door uw psychiater, dan kunt u dit het beste met hem of haar bespreken. Uw psychiater zal zich in een gesprek met u inspannen uw onvrede zoveel mogelijk weg te nemen.
Als het bespreken van deze klacht niet tot een bevredigend resultaat leidt, kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure.

In Friesland kunnen klachten over leden van de VZGPF ingediend worden bij:

GGZ Friesland
Secretariaat Klachtencommissie wet BOPZ en KCZ
Postbus 932
8901 BS Leeuwarden


Mocht de procedure niet geleid hebben tot een bevredigend resultaat, dan kunt u zich ook wenden tot onderstaande instanties:

De Regionaal Inspecteur voor de volksgezondheid, Groningen
College voor Medisch Tuchtrecht, Groningen
Landelijk informatiepunt voor Patienten 030-5412111
Bureau voor Rechtshulp
Officier van Justitie Leeuwarden

* Verklaring afkortingen:
GGZ=geestelijke gezondheidszorg
ZGP= zelfstandig gevestigd psychiater
VZGPF=Vereniging zelfstandig gevestigde psychiaters Friesland

1 dit is afhankelijk van de hoogte van de eigen bijdrage.